Formació

CAP Certificat d’Aptitud Professional per a transportistes

Curs cap contínua (mercaderies)

Centre homologat per la Generalitat de Catalunya / Possibilitat de bonificació dels cursos per mitjà de la Fundación Tripartita : cursos de 35 hores adreçats a conductors professionals de mercaderies que hagin obtingut el permís (C1, C1+E, C o C+E,) abans del dia 11 de setembre de 2009; hauran de passar obligatòriament per una formació contínua per obtenir el Certificat d’Aptitud Professional (CAP) i la targeta de qualificació de conductor, segons el següent calendari:

 • Titulars de permisos de conducció acabats amb 1 o 2 abans del 10-09-2012
 • Titulars de permisos de conducció acabats amb 3 o 4 abans del 10-09-2013
 • Titulars de permisos de conducció acabats amb 5 o 6 abans del 10-09-2014
 • Titulars de permisos de conducció acabats amb 7 o 8 abans del 10-09-2015
 • Titulars de permisos de conducció acabats amb 9 o 0 abans del 10-09-2016

INICI DE CURSOS: PERIÓDICAMENT (consulteu nous inicis)

CURS Competència Professional per al transport interior i internacional de mercaderies (capacitació professional)

Curs adreçat a adquirir els coneixements suficients i necessaris, en relació al temari exigit per obtenir el títol oficial de capacitació per:
 • Transport interior i internacional de mercaderies
  Capacitació per al transport de mercaderies per Espanya i la resta d’estats de la Unió Europea. Inclou les activitats auxiliars i complementàries del transport.
 • Transport de mercaderies en l’àmbit de Catalunya
Inici de curs

Demana informació aquí

Temari del curs
Tom I:

I. Elements de Dret Privat:

 1. Nocions bàsiques sobre els contractes en general.
 2. El contracte mercantil de transport terrestre de mercaderies.
 3. Les condicions generals de contractació del transport de mercaderies per carretera.

II. El Transportista com a empresari mercantil:

 1. L’empresari mercantil.
 2. Obligacions formals de l’empresari.
 3. L’empresari individual.
 4. La Societat Mercantil.
 5. La Societat Anònima.
 6. La societat de responsabilitat limitada.
 7. La Societat Cooperativa.
 8. Llei concursal.

III .Mòdul Social:

 1. Delegats de personal i els comitès d’empresa. Organitzacions sindicals. La Inspecció de Treball.
 2. Obligacions dels empresaris en matèria de Seguretat social.
 3. Els contractes laborals. Els convenis col·lectius.
 4. L’aparell tacògraf.

IV. Mòdul Fiscal:

 1. L’impost sobre el valor afegit sobre els serveis de transport.
 2. L’impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
 3. L’impost sobre societats.
 4. Nocions fiscals bàsiques. Altres tributs.

V. Gestió Comercial i financera de l’Empresa:

 1. La lletra de canvi. El xec. El pagaré. Les targetes de dèbit i crèdit.
 2. El crèdit bancari. El descompte.
 3. El contracte de fiança i d’hipoteca.
 4. Leasing. Renting. Factoring.
 5. Comptabilitat bàsica. El balanç.
 6. El compte de Pèrdues i Guanys. O Compte de Resultats.
 7. L’anàlisi mitjançant ràtios.
 8. El pressupost com a instrument de planificació i control.
 9. Els costos de l’empresa de mercaderies.
 10. La departamentació de l’empresa.
 11. La planificació de l’empresa.
 12. El màrqueting.
 13. El contracte d’assegurances.
 14. L’assegurança de responsabilitat civil.
 15. L’assegurança del transport terrestre.
 16. Informació de l’empresa. Aplicacions telemàtiques en el transport.
 17. La facturació en el transport de mercaderies.
 18. Els Operadors de Transport. Estacions de mercaderies. Centres d’informació.
Tom II:

VI. Accés al mercat:

 1. Accés a la professió de transportista de mercaderies per carretera.
 2. Accés al mercat de transport de mercaderies.
 3. Accés al mercat de transport internacional.
 4. Documents de transport.
 5. La logística empresarial.
 6. Formalitats relatives al pas de fronteres.
 7. Inspecció i règim sancionador.

VII. Normes d’explotació i tècniques:

 1. Pesos i dimensions.
 2. Distinció entre vehicles lleugers i pesats. Classes de vehicles segons transport.
 3. Homologació i matriculació ITV.
 4. Medi ambient.
 5. Manteniment del vehicle.
 6. Protecció física de la mercaderia. Càrrega i descàrrega.
 7. El transport intermodal.
 8. El transport de mercaderies perilloses.
 9. Transport nacional i internacional.
 10. El transport d’animals vius.

VIII. Seguretat a la carretera:

 1. El permís de conducció.
 2. Normes aplicables en matèria de circulació.
 3. Seguretat en la conducció.

Annex: Mesures a adoptar en cas d’accident. Primers auxilis.