Serveis

Fiscal

Serveis Fiscals
 • Assessorament i planificació fiscal
 • Altes a Hisenda i obligacions censals
 • Altes d’autònoms
 • Estudi i confecció de declaracions de renda i patrimoni
 • Declaracions trimestrals i anuals d’IVA i IRPF
 • Estudi i confecció de l’impost de societats
 • Formulació de recursos i atenció de requeriments
 • Assistència i representació davant la Inspecció Tributària
 • Confecció dels comptes anuals i memòria econòmica
 • Confecció i liquidació de l’impost de Transmissions Patrimonials i AJD
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Successions
 • Sol·licitud de certificats tributaris
 • Gestió d’Impostos locals, autonòmics, estatals…
 • Recuperació de l’IVA comunitari
 • Firma Digital
 • Gestió de les notificacions telemàtiques amb Hisenda, Seguretat Social i DGT

Laboral

Serveis Laborals
 • Assessorament laboral
 • Gestió de nòmines, TC1 i TC2
 • Contractació laboral
 • Gestió i capitalització d’atur
 • Assistència i representació a la Inspecció de Treball
 • Prestacions de la Seguretat Social
 • Contenciosos laborals CMAC
 • Autònoms
 • Altes d’empreses, obertura de centres de treball
 • Subvencions
 • Convenis col·lectius de treball

Comptable

Serveis Comptables
 • Assessorament general comptable
 • Confecció de comptabilitats
 • Implantació comptable directe a l’empresa
 • Consulta on-line de dades comptables
 • Revisions periòdiques de comptabilitats
 • Confecció i tramitació dels llibres comptables (impresos o telemàtics)

Administració de finques

Administració de finques
 • Constitució de Comunitats de Propietaris
 • Administració de comunitats
 • Administració i gestió de lloguers
 • Contractes de lloguer i dipòsit de fiances
 • Avalloguers
CONTACTE ADMINISTRACIÓ DE FINQUES
finques@assessoriadelbages.com

Assegurances

Assegurances
 • Assessorament i estudi de tot tipus d’assegurances
 • Responsabilitat civil
 • Multirisc comerços
 • Multirisc llar
 • Automòbils
 • Vehicles industrials
 • Vida
 • Pensions
 • Comunitats de propietaris
 • Accidents / Subsidis
 • Assistència i hospitalització
 • Jubilació
 • Plans de pensions
 • Decennals per edificacions
 • Transport de mercaderies
 • Tramitació de sinistres

Gestoria Jurídica

Serveis Juridics i econòmics
 • Constitució de societats (anònimes, limitades, cooperatives, laborals, SC,…)
 • Contractes mercantils
 • Modificacions d’estatuts societaris
 • Associacions i fundacions
 • Certificats (registres civils, últimes voluntats)
 • Assessorament i tramitació d’herències i donacions
 • Assessorament i tramitació de compra vendes
 • Assessorament i tramitació contractes d’arrendament
 • Legalització d’indústries, establiments, hostaleria
 • Propietat industrial, noms comercials, marques i patents
 • Informes comercials i financers de societats
 • Gestions al Registre de la Propietat
 • Gestió d’arrendaments
CONTACTE JURÍDIC I ECONÒMIC
professional@assessoriadelbages.com

Vehicles i transports

Vehicles i transports
  Targetes de transport (privat i públic)

 • Matrícules
 • Transferències
 • Baixes
 • Duplicats
 • Inscripcions i cancel·lacions de reserves de domini
 • Autoritzacions especials de circulació
 • Gestions al Servei Català de Trànsit
 • Gestions a la Prefectura Provincial de Trànsit
 • Gestions a la Delegació de Transports
 • Llicències comunitàries
 • Talonaris CMR
 • Homologacions i reformes de vehicles

Formació

Formació
 • CAP Certificat d’Aptitud Professional per a transportistes:
  • Formació contínua (Centre Homologat per la Generalitat de Catalunya)
 • Cursos per a l’obtenció del títol de capacitació professional de transportistes:
  • Transport interior i internacional de mercaderies
  • Activitats auxiliars del transport (operador de transport)
  • Agència de transport
  • Transitari

Jurídic

Jurídic
 • Serveis d’assessorament legal
 • Dret Laboral i Seguretat Social
 • Dret Civil
 • Dret Administratiu
 • Dret Mercantil
 • Dret d’Arrendaments
 • Dret Concursal i Societari
 • Dret de família (divorcis, separacions, filiació…)
 • Dret successori (herències, disposicions testamentàries…)

Tramitació d’ajuts i subvencions

Tramitació d'ajuts i subvencions
 • Gestió i tramitació d’ajuts i subvencions per part de les diverses administracions públiques destinats a les empreses
 • Fundació Tripartita (bonificació a la formació de treballadors)
CONTACTE TRAMITACIÓ D’AJUTS
professional@assessoriadelbages.com