Serveis

Un equip amb solucions integrals adaptades a les teves necessitats.

Servei

Un equip amb solucions integrals adaptades a les teves necessitats.

Fiscal

Gestionem les altes a hisenda i obligacions censals, altes d’autònoms i et representem davant la Inspecció Tributària.

Més informació
 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Altes a Hisenda i obligacions censals.
 • Altes d’autònoms.
 • Estudi i confecció de declaracions de renda i patrimoni.
 • Declaracions trimestrals i anuals d’IVA i IRPF.
 • Estudi i confecció de l’Impost de Societats.
 • Formulació de recursos i atenció de requeriments.
 • Assistència i representació davant la Inspecció Tributària.
 • Confecció dels comptes anuals i memòria econòmica.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i AJD.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Successions.
 • Sol·licitud de certificats tributaris.
 • Gestió d’Impostos locals, autonòmics, estatals…
 • Recuperació de l’IVA comunitari.
 • Signatura digital.
 • Gestió de notificacions telemàtiques Hisenda, Seguretat Social, DGT.

Laboral

Gestionem nòmines, contractació laboral, capitalització d’atur, prestacions de la Seguretat Social, conteciosos laborals i CMAC.

Més informació
 • Assessorament laboral.
 • Gestió de nòmines, TC1 i TC2.
 • Contractació laboral.
 • Gestió i capitalització d’atur.
 • Assistència i representació davant de la Inspecció de Treball.
 • Prestacions de la Seguretat Social.
 • Contenciosos laborals, CMAC.
 • Autònoms.
 • Altes d’empreses, obertura de centres de treball.
 • Subvencions.
 • Convenis col·lectius de treball.

Comptable

Confeccionem i revisem comptabilitats, tramitem llibres comptables. 

Més informació
 • Assessorament general comptable.
 • Confecció de comptabilitats.
 • Implantació comptable directe a l’empresa.
 • Consulta on-line de dades comptables.
 • Revisions periòdiques de comptabilitats.
 • Confecció i tramitació dels llibres comptables (impresos o telemàtics).

Administració de Finques

Administrem finques i comunitats de propietaris, gestionem lloguers, contractes i dipòsit de fiances. 

Més informació
 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Altes a Hisenda i obligacions censals.
 • Altes d’autònoms.
 • Estudi i confecció de declaracions de renda i patrimoni.
 • Declaracions trimestrals i anuals d’IVA i IRPF.
 • Estudi i confecció de l’Impost de Societats.
 • Formulació de recursos i atenció de requeriments.
 • Assistència i representació davant la
 • Inspecció Tributària.
 • Confecció dels comptes anuals i memòria econòmica.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i AJD.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Successions.
 • Sol·licitud de certificats tributaris.
 • Gestió d’Impostos locals, autonòmics, estatals…
 • Recuperació de l’IVA comunitari.
 • Signatura digital.
 • Gestió de notificacions telemàtiques Hisenda, Seguretat Social, DGT.

Assegurances

Responsabilitat civil, multirisc de comerços o llar, automòbil i vehicles industrials, transports de mercaderies o comunitats de propietaris.

Més informació
 • Assessorament i estudi de tot tipus d’assegurances.
 • Responsabilitat civil.
 • Multirisc comerços.
 • Multirisc llar.
 • Automòbils.
 • Vehicles industrials.
 • Vida.
 • Pensions.
 • Comunitats de Propietaris.
 • Accidents / Subsidis.
 • Assistència i hospitalització.
 • Jubilació.
 • Plans de pensions.
 • Decennals per edificacions.
 • Transports de mercaderies.
 • Tramitació de sinistres.

Gestoria Jurídic Econòmica

Especialistes en constitució de societats, associacions i fundacions, contractes mercantils i modificació d’estatuts societaris.

Més informació
 • Constitució de societats (anònimes, limitades, cooperatives, laborals, SC,…).
 • Contractes mercantils.
 • Modificació d’estatuts societaris.
 • Associacions i fundacions.
 • Certificats (registres civils, últimes voluntats).
 • Assessorament i tramitació d’herències i donacions.
 • Assessorament i tramitació de compravendes.
 • Assessorament i tramitació de contractes d’arrendament.
 • Legalització d’indústries, establiments, hostaleria.
 • Propietat industrial, noms comercials, patents i marques.
 • Informes comercials i financers de societats.
 • Gestions al Registre de la Propietat.
 • Gestió d’arrendaments.

Vehicles i transports

Realitzem les teves gestions al Servei Català de Trànsit, a la Prefectura Provincial de Trànsit i a la delegació de Transports.

Més informació
 • Targetes de transport (públic i privat).
 • Matrícules.
 • Transferències.
 • Baixes.
 • Duplicats.
 • Inscripcions i cancel·lacions de reserves de domini.
 • Autoritzacions especials de circulació.
 • Gestions al Servei Català de Trànsit.
 • Gestions a la Prefectura Provincial de Trànsit.
 • Gestions a la Delegació de Transports.
 • Llicències comunitàries.
 • Talonaris CMR.
 • Homologacions i reformes de vehicles.

Formació

Formem a professionals per a l’obtenció de titulacions homologades de forma contínua.

Més informació
 • CAP Certificat d’Aptitud Professional per a transportistes:
  • Formació contínua
  • Centre Homologat per la Generalitat de Catalunya
 • Cursos per a l’obtenció del títol de capacitació professional de transportistes:
  • Transport interior i internacional de mercaderies.
  • Activitats auxiliars del transport (operador de transport).
  • Agència de transport.
  • Transitari.

Jurídic

Laboral, civil, mercantil, concursal i societari, administratiu, familiar, successori o d’arrendament, tot un equip de serveis jurídics sempre a la teva disposició.

Més informació
 • Serveis d’assessorament legal.
 • Dret Laboral i de la Seguretat Social.
 • Dret Civil.
 • Dret Administratiu.
 • Dret Mercantil.
 • Dret d’Arrendaments.
 • Dret Concursal i Societari.
 • Dret de Família (divorcis, separacions, filiació, …)
 • Dret Successori (herències, disposicions testamentàries, …)

Tramitació d’ajuts i subvencións

Tramitem ajuts i subvencions de diverses administracions públiques destinades a la teva empresa. Gestionem i tramitem la formació bonificada de treballadors a través de la Fundació Tripartita.

Més informació
 • Gestió i tramitació d’ajuts i subvencions per part de les diverses administracions públiques destinats a les empreses.
 • Fundació Tripartita (bonificació a la formació de treballadors)

TIC Protecció dades

Tenim tot el necessàri per adaptar la web del teu negoci al nou reglament de Protecció de Dades, les condicions generals de compra per a la teva botiga online i totes les condicions d’ús i texts legals. 

Més informació
 • Assessorament i consultoria en protecció de dades.
 • Adaptació de les empreses al nou Reglament de Protecció de Dades.
 • Textos legals pàgines web.
 • Condicions generals de compra botigues electròniques.
 • Condicions d’ús aplicacions.

Assessoria econòmic empresarial

Realitzem anàlisi de balanços i comptes de resultats de la teva empresa, informes per a sol·licituds de finançament i valorem empreses i fem estudis de viabilitat.

Més informació
 • Valoració d’empreses.
 • Estudis de viabilitat.
 • Anàlisi de balanços i comptes de resultats.
 • Operacions societàries.
 • Assistència a Juntes de societats.
 • Informes per sol·licituds de finançament.

Serveis Immobiliaris

Contacte