Serveis

Un equip amb solucions integrals adaptades a les teves necessitats.

Servei

Un equip amb solucions integrals adaptades a les teves necessitats.

Fiscal

Gestionem les altes a hisenda i obligacions censals, altes d’autònoms i et representem davant la Inspecció Tributària.

Més informació
 • Assessorament i planificació fiscal.
 • Altes a Hisenda i obligacions censals.
 • Altes d’autònoms.
 • Estudi i confecció de declaracions de renda i patrimoni.
 • Declaracions trimestrals i anuals d’IVA i IRPF.
 • Estudi i confecció de l’Impost de Societats.
 • Formulació de recursos i atenció de requeriments.
 • Assistència i representació davant la Inspecció Tributària.
 • Confecció dels comptes anuals i memòria econòmica.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Transmissions Patrimonials i AJD.
 • Confecció i liquidació de l’Impost de Successions.
 • Sol·licitud de certificats tributaris.
 • Gestió d’Impostos locals, autonòmics, estatals…
 • Recuperació de l’IVA comunitari.
 • Signatura digital.
 • Gestió de notificacions telemàtiques Hisenda, Seguretat Social, DGT.

Laboral

Gestionem nòmines, contractació laboral, capitalització d’atur, prestacions de la Seguretat Social, conteciosos laborals i CMAC.

Més informació
 • Assessorament laboral.
 • Gestió de nòmines, TC1 i TC2.
 • Contractació laboral.
 • Gestió i capitalització d’atur.
 • Assistència i representació davant de la Inspecció de Treball.
 • Prestacions de la Seguretat Social.
 • Contenciosos laborals, CMAC.
 • Autònoms.
 • Altes d’empreses, obertura de centres de treball.
 • Subvencions.
 • Convenis col·lectius de treball.

Assegurances

Responsabilitat civil, multirisc de comerços o llar, automòbil i vehicles industrials, transports de mercaderies o comunitats de propietaris.

Més informació
 • Assessorament i estudi de tot tipus d’assegurances.
 • Responsabilitat civil.
 • Multirisc comerços.
 • Multirisc llar.
 • Automòbils.
 • Vehicles industrials.
 • Vida.
 • Pensions.
 • Comunitats de Propietaris.
 • Accidents / Subsidis.
 • Assistència i hospitalització.
 • Jubilació.
 • Plans de pensions.
 • Decennals per edificacions.
 • Transports de mercaderies.
 • Tramitació de sinistres.

Gestoria Jurídic Econòmica

Especialistes en constitució de societats, associacions i fundacions, contractes mercantils i modificació d’estatuts societaris.

Més informació
 • Constitució de societats (anònimes, limitades, cooperatives, laborals, SC,…).
 • Contractes mercantils.
 • Modificació d’estatuts societaris.
 • Associacions i fundacions.
 • Certificats (registres civils, últimes voluntats).
 • Assessorament i tramitació d’herències i donacions.
 • Assessorament i tramitació de compravendes.
 • Assessorament i tramitació de contractes d’arrendament.
 • Legalització d’indústries, establiments, hostaleria.
 • Propietat industrial, noms comercials, patents i marques.
 • Informes comercials i financers de societats.
 • Gestions al Registre de la Propietat.
 • Gestió d’arrendaments.

Vehicles i transports

Realitzem les teves gestions al Servei Català de Trànsit, a la Prefectura Provincial de Trànsit i a la delegació de Transports.

Més informació
 • Targetes de transport (públic i privat).
 • Matrícules.
 • Transferències.
 • Baixes.
 • Duplicats.
 • Inscripcions i cancel·lacions de reserves de domini.
 • Autoritzacions especials de circulació.
 • Gestions al Servei Català de Trànsit.
 • Gestions a la Prefectura Provincial de Trànsit.
 • Gestions a la Delegació de Transports.
 • Llicències comunitàries.
 • Talonaris CMR.
 • Homologacions i reformes de vehicles.

Formació

Formem a professionals per a l’obtenció de titulacions homologades de forma contínua.

Més informació
 • CAP Certificat d’Aptitud Professional per a transportistes:
  • Formació contínua
  • Centre Homologat per la Generalitat de Catalunya
 • Cursos per a l’obtenció del títol de capacitació professional de transportistes:
  • Transport interior i internacional de mercaderies.
  • Activitats auxiliars del transport (operador de transport).
  • Agència de transport.
  • Transitari.

Jurídic

Laboral, civil, mercantil, concursal i societari, administratiu, familiar, successori o d’arrendament, tot un equip de serveis jurídics sempre a la teva disposició.

Més informació
 • Serveis d’assessorament legal.
 • Dret Laboral i de la Seguretat Social.
 • Dret Civil.
 • Dret Administratiu.
 • Dret Mercantil.
 • Dret d’Arrendaments.
 • Dret Concursal i Societari.
 • Dret de Família (divorcis, separacions, filiació, …)
 • Dret Successori (herències, disposicions testamentàries, …)

Tramitació d’ajuts i subvencións

Tramitem ajuts i subvencions de diverses administracions públiques destinades a la teva empresa. Gestionem i tramitem la formació bonificada de treballadors a través de la Fundació Tripartita.

Més informació
 • Gestió i tramitació d’ajuts i subvencions per part de les diverses administracions públiques destinats a les empreses.
 • Fundació Tripartita (bonificació a la formació de treballadors)

TIC Protecció dades

Tenim tot el necessàri per adaptar la web del teu negoci al nou reglament de Protecció de Dades, les condicions generals de compra per a la teva botiga online i totes les condicions d’ús i texts legals. 

Més informació
 • Assessorament i consultoria en protecció de dades.
 • Adaptació de les empreses al nou Reglament de Protecció de Dades.
 • Textos legals pàgines web.
 • Condicions generals de compra botigues electròniques.
 • Condicions d’ús aplicacions.

Assessoria econòmic empresarial

Realitzem anàlisi de balanços i comptes de resultats de la teva empresa, informes per a sol·licituds de finançament i valorem empreses i fem estudis de viabilitat.

Més informació
 • Valoració d’empreses.
 • Estudis de viabilitat.
 • Anàlisi de balanços i comptes de resultats.
 • Operacions societàries.
 • Assistència a Juntes de societats.
 • Informes per sol·licituds de finançament.

Comptable

Confeccionem i revisem comptabilitats, tramitem llibres comptables. 

Més informació
 • Assessorament general comptable.
 • Confecció de comptabilitats.
 • Implantació comptable directe a l’empresa.
 • Consulta on-line de dades comptables.
 • Revisions periòdiques de comptabilitats.
 • Confecció i tramitació dels llibres comptables (impresos o telemàtics).

Serveis Immobiliaris

Contacte

  El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de prestar-li els nostres serveis i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat