Actualitat

Llum verda a la pròrroga dels ERTO fins al 30 de setembre

31 / 05 / 2021 | Actualitat

El Govern ha aprovat la pròrroga dels expedients de regulació temporal d’ocupació (ERTO) fins al 30 de setembre. Aquest assolia un acord ‘in extremis’ amb els agents socials.

El punt que ha possibilitat l’acord és que no es castigarà a les empreses que mantinguin treballadors en ERTO, però sí que es premiarà a les companyies que reincorporin a algun dels 600 mil treballadors que queden a tot l’Estat.

L’executiu central pagarà una part més gran de la seguretat social per aquells treballadors que s’incorporin a l’activitat, en concret fins a un 95 per cent en empreses de menys de 50 treballadors. Mentre que pels que es mantinguin en un ERTO assumirà el 85 per cent del pagament com a màxim.

A Catalunya, en total, les ajudes seran per a 120.000 persones. Per empresaris i sindicats, l’acord és una manera de facilitar el retorn a l’activitat econòmica i, sobretot, de protegir els sectors més afectats que no tenen o estan en vies de recuperar la seva activitat.

Exoneracions a partir del 60%

La nova pròrroga manté bàsicament el mateix esquema de protecció a empreses i treballadors. Les exoneracions de les cotitzacions aniran des del 60% al 100%, concentrant-se les més altes en la reincorporació de treballadors a l’activitat.

Tres modalitats d’ERTO

Es mantenen les tres modalitats d’ERTO: els destinats als sectors ‘ultraprotegits’ i a les empreses vinculades a la seva cadena de valor; els ERTO d’impediment de l’activitat, i els ERTO de limitació, els dos últims pensats per a restriccions administratives temporals per frenar la covid com són la reducció d’aforaments o prohibició d’obertura, per exemple.

Ultraprotegits

Pels sectors ultraprotegits i la seva cadena de valor d’empreses amb menys de 50 treballadors les exempcions a la Seguretat Social dels treballadors que segueixin en ERTO aniran reduint-se del 95% al 70% progressivament fins al setembre.

En el cas de les empreses amb més de 50 treballadors, el percentatge d’exempció anirà del 85% inicial al 60% del setembre.

En la llista d’activitats ultraprotegides s’inclouen tres nous sectors (confecció d’altres peces de vestir i accessoris; comerç a l’engròs de cafè, te, cacau i espècies, i activitats de fotografia), i surten cinc: arts gràfiques i serveis relacionats amb aquestes; fabricació d’instruments d’òptica i equip fotogràfic; comerç al detall d’ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats; transport espacial, i lloguer de mitjans de navegació.

ERTO de limitació i d’impediment

En el cas dels ERTO de limitació d’activitat, les exoneracions empresarials a la Seguretat Social seran del 85% al juny i juliol i del 75% a l’agost i setembre si l’empresa té menys de 50 treballadors. Si té més, seran del 75% al juny i juliol i del 65% a l’agost i setembre.

Per als ERTO d’impediment, les exoneracions seran del 100% en les empreses de menys de 50 treballadors i del 90% si tenen 50 o més treballadors en plantilla.

El manté la clàusula de salvaguarda de l’ocupació

La pròrroga mantindrà el compromís de manteniment de l’ocupació, així com la prohibició a les empreses que facin ERTO d’acomiadar, interrompre contractes temporals, repartir dividends i realitzar hores extraordinàries i externalitzar activitat.

Els treballadors afectats per ERTO continuaran tenint accés a la prestació sense període de carència, no els computarà el període consumit fins a gener de 2022 i la prestació equivaldrà al 70% de la base reguladora, com fins ara.

Fixos discontinus

La norma disposa, per al col·lectiu de fixos discontinus i aquelles persones que fan treballs fixos i periòdics que es repeteixin en dates certes, l’obligació que les empreses procedeixin a la seva incorporació efectiva durant els períodes teòrics de crida dels treballadors.

En cas que no puguin desenvolupar la seva activitat en aquests períodes, es disposa la seva afectació pels ERTO vigents amb data d’entrada en vigor de la nova pròrroga o autoritzats amb posterioritat.

Per part seva, els professionals de les arts en espectacles públics que tinguessin dret a l’accés extraordinari a les prestacions econòmiques per desocupació podran continuar percebent-les fins al 30 de setembre de 2021.

Aquesta prestació serà incompatible amb la realització d’activitats per compte propi o per compte d’altri , o amb la percepció de qualsevol altra prestació, renda mínima, renda d’inclusió, salari social o ajudes anàlogues concedides per qualsevol administració pública.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat