Actualitat

Recaptació de 8,8 M€ amb l’impost sobre els pisos buits

14 / 02 / 2022 | Actualitat

La Generalitat va recaptar 8.797.665,65 euros amb l’impost sobre els pisos buits durant l’any 2020. Aquesta quantitat s’ha destinat a la compra d’habitatges per tanteig i retracte durant l’any passat.

Així, el Departament de Drets Socials va destinar 29 milions d’euros en total a la compra de pisos mitjançant aquest mètode i va sumar 339 pisos al parc públic. Els 8,797 milions d’euros recaptats en l’exercici del 2020 suposen un lleuger descens respecte els 8,87 milions d’euros del 2019, concretament del 0,85%. L’impost sobre els habitatges buits és un tribut propi de la Generalitat que penalitza els pisos que es troben buits durant més de dos anys sense una causa justificada.

Pel que fa el nombre d’habitatges als quals se’ls va aplicar aquest gravamen, va ser 8.906 durant el 2020, xifra que suposa un descens de 538 si es compara amb el 2019. Fonts del Departament de Drets Socials apunten que la recaptació vagi a la baixa respon a l’objectiu d’aquest impost ja que implica que cada vegada hi ha menys pisos buits en àrees d’alta demanda.

L’impost grava es propietaris d’habitatges que el tenen desocupat permanentment sense justificar durant més de dos anys. Per acreditar que un habitatge està ocupat, el propietari ho pot fer mitjançant un títol, un arrendament o document que ho certifiqui. Segons estableix la Generalitat, els dos anys comencen a comptar des que l’habitatge està a disposició del propietari per ser utilitzat o llogat.

Tot i així, es tenen en compte algunes excepcions com que el mateix habitatge sigui fruit d’un litigi per determinar-ne la seva propietat, que s’hagi de rehabilitat o quan estigui ocupat il·legalment i el propietari ho pugui demostrar, entre d’altres supòsits. Si es tracta d’un pis de nova construcció, el termini és de tres mesos des que s’ha fet entrega del certificat de fina d’obra.

Font: Nació Digital

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat