Actualitat

Com pots cobrar la teva paga extra d’estiu per endavant?

16 / 05 / 2023 | Actualitat

Quan la necessitat colla i l’arribada d’alguna de les dues pagues extres que corresponen als empleats per compte d’altri al llarg de l’any encara queda llunyana en el temps, els treballadors han de tenir en compte que tenen dret a sol·licitar un avançament de sou a les seves empreses, segons s’indica a l’article 29 de l’Estatut dels Treballadors: «El treballador i, amb la seva autorització, els seus representants legals tindran dret a percebre, sense que arribi el dia assenyalat per al pagament, avançaments a compte del treball ja fet», estableix.

El que reconeix aquest article és la possibilitat de percebre anticipadament el sou corresponent als dies ja treballats, ja que els sous es perceben a mes vençut.

També existeixen convenis col·lectius específics en els quals es recull la possibilitat de sol·licitar un avenç del cent per cent de la mensualitat, encara sense haver-la treballat per complet, però això no queda establert a nivell general com a dret.

No només es pot demanar el cobrament per endavant d’una paga extra sinó que es pot fer sobre el salari de qualsevol mes.

Els avançaments demanats per un empleat i concedits per una empresa es restaran de la quantitat total a percebre el mateix mes de l’avançament i sol quedar reflectit en la nòmina en l’apartat de les deduccions que es resten del salari brut.

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat