Actualitat

Viatjar a l’estranger si estàs cobrant una prestació, subsidi o la renda activa d’inserció

22 / 02 / 2024 | Actualitat

Si cobres prestació contributiva, subsidi per desocupació o la renda activa d’inserció (RAI) i et trasllades a l’estranger, el cobrament de la prestació varia segons quin sigui el motiu i la durada del teu trasllat.

També cal tenir en compte que la prestació per desocupació se suspèn en alguns casos, de manera que el seu cobrament s’interromp i es reprèn quan finalitza la causa de suspensió.

En aquest sentit, el SEPE ens informa en la seva pàgina web de la possible casuística que es pot donar en aquests casos.

Per motius laborals de menys d’un any de durada:

 • Si el trasllat dura menys de dotze mesos continuats, la prestació se suspèn, si és superior a dotze mesos, s’extingeix.
 • Si el que estàs percebent és la RAI, en el cas de trasllat de residència a l’estranger per a buscar o fer una feina, per a perfeccionament professional o per a accions de cooperació internacional, és obligatori comunicar-ho al Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE) abans de la sortida, i que l’autoritzi. Si el trasllat dura menys de sis mesos continuats, la prestació se suspèn i si és superior a sis mesos, s’extingeix.

Si no comunica al Servei Públic d’Ocupació Estatal el trasllat a l’estranger, suposa una infracció que comportarà l’inici d’un procediment sancionador, la sanció que és l’extinció del dret.

Per motius laborals durant un any o més, en cas de percebre prestació contributiva o subsidi de desocupació, o durant sis mesos o més, si percep la renda activa d’inserció:

 • Si cobra la prestació contributiva o subsidi per desocupació i es trasllada a l’estranger durant un any o més per a treballar, buscar feina, cursar estudis que millorin la seva preparació professional, o per accions de cooperació internacional, aquesta prestació o subsidi s’extingeixen.
 • Si cobra la renda activa d’inserció i es trasllada a l’estranger durant sis mesos o més per a treballar, buscar feina, cursar estudis que millorin la seva preparació professional, o per a accions de cooperació internacional, aquesta renda s’extingeix.

Per altres causes no més de quinze dies:

 • Si la sortida no és superior a quinze dies naturals, siguin continuats o no, durant cada any natural, la prestació es manté sempre que pugui complir amb les obligacions establertes en la llei.
 • És convenient que comuniqui al Servei Públic d’Ocupació Estatal la sortida abans de produir-se.
 • A la tornada de l’estranger, s’ha de presentar a l’oficina d’ocupació el primer dia hàbil següent al seu retorn.

Per altres causes, més de quinze dies i fins a noranta:

 • Si l’estada a l’estranger és per un període continuat o no, superior a quinze dies i de fins a noranta dies naturals com a màxim dins de cada any natural, les prestacions se suspenen.
 • Abans d’aquesta sortida és obligatòria la comunicació prèvia al Servei Públic d’Ocupació Estatal i que n’autoritzi la sortida.

Atenció: el Reial decret llei 7/2023, de 19 de desembre, va modificar la Llei General de la Seguretat Social per a ampliar el termini de sortida ocasional a l’estranger, passant a ser de trenta dies en lloc dels quinze dies establerts en l’actualitat (de tal forma, que si es produïa una estada a l’estranger de fins a trenta dies, aquest viatge no afectaria el cobrament de la prestació.). No obstant això, aquesta norma ha quedat derogada, per Acord del Congrés dels Diputats publicat per Resolució de 10 de gener de 2024.

Em trasllado a la UE/EEE o Suïssa i vull continuar cobrant la prestació:

 • Si percep prestacions i ha romàs inscrit com a demandant d’ocupació durant almenys quatre setmanes a Espanya i es trasllada a buscar feina a un país de la Unió Europea (UE), Espai Econòmic Europeu (EEE) o a Suïssa, pot exportar aquesta prestació durant tres mesos, prorrogables per altres tres.

Pot consultar tota aquesta casuística en l’espai dedicat a les prestacions per desocupació del web del SEPE

Contacte

Treballa
amb nosaltres

     JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

  El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat