Què cal saber sobre els fitxers de morosos?

Què cal saber sobre els fitxers de morosos?

Un fitxer de morosos és un registre en el qual s’inclouen totes aquelles persones tant físiques com jurídiques que hagin incorregut en alguna mena d’impagament, restringint d’aquesta manera l’accés a qualsevol classe de finançament....