Actualitat

La nova llista de morosos es redueix a 3.869 deutors

28 / 06 / 2021 | Actualitat

La setena llista de morosos de l’Agència Tributària inclou un total de 3.869 deutors de més d’un milió d’euros amb Hisenda a 31 de desembre del 2020, cosa que suposa un 1,6% menys respecte a la sisena llista, mentre que l’import global de deutes recollit al nou llistat assoleix els 14.100 milions d’euros.

Respecte a la primera llista del desembre del 2015, el nombre total de deutors que apareixen en aquest nou llistat és un 20% menor.

Així, un total de 2.608 deutors que figuraven al primer llistat ja no figuren al setè, de manera que més del 54% dels deutors del primer llistat ja no es troben a la situació que motivaria la seva aparició al llistat de grans deutors.

Al llistat s’identifica completament als contribuents, bé siguin persones físiques o jurídiques, amb el seu nom, cognoms, NIF, raó o denominació social completa.

S’inclou l’import conjunt dels deutes i sancions del contribuent superiors a un milió d’euros, que compleixin les següents condicions: que no haguessin sigut pagades transcorregut el termini d’ingrés en període voluntari, que estiguin pendents de pagament a 31 de desembre del 2020 i que no estiguin ajornades o suspeses per qualsevol motiu legalment previst.

Empreses i processos de concurs

Del total de 3.869 deutors que figuren a l’últim llistat, 312 són persones físiques per import de 673 milions d’euros (a la llista anterior eren 304 per import de 688 milions d’euros) i 3.557 són persones jurídiques per import de 13.426 milions (davant els 3.626 de l’any anterior i 13.557 milions).

De l’import total, més de 7.270 milions d’euros, el 51% del total, es correspon amb deutors en procés concursal (més de 1.696 deutors, el 44% del total) i, per tant, és deute afectat per un procés en el qual les possibilitats de cobrament efectiu dels deutes es troben limitades mentre duri el mateix procés concursal.

Al llistat anterior, la proporció de deutors en procés concursal era inferior, amb una mica més de 6.800 milions d’euros (el 48%) i més de 1.480 deutors, el 38% del total.

Així mateix, del total de deutors de la llista, en relació amb 1.209 deutors principals s’han realitzat derivacions de responsabilitat subsidiària o solidària a tercers diferents del deutor principal per un import de més de 2.560 milions, equivalent al 18% de l’import total de deute inclòs al llistat, el que suposa un 39% més de deutors respecte a la primera llista.

Font: El Periodico

Contacte

Treballa
amb nosaltres

       JPG, PDF, PNG · Màxim 5Mb

    El TITULAR es reserva la facultat d’incloure en un fitxer de dades de caràcter personal aquella informació facilitada per l’USUARI, complint amb les directrius marcades pel Reglament (UE) 2016/679, de 27 d’abril, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació de les mateixes i la Llei Orgànica de Protecció de dades i garantia de drets digitals (LO3/2018 de 5 de desembre). La finalitat d’aquest fitxer serà la de selecció de personal i comunicar-nos amb vostè. Aquestes dades no es cediran a tercers excepte per obligació legal o per donar compliment a l’objecte d’un contracte. L’USUARI podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació, supressió, oposició, limitació, i portabilitat, dirigint a l’efecte un correu electrònic a l’adreça assessoria@assessoriadelbages.cat indicant la referencia RGPD. Pot consultar la resta d’informació relativa a la protecció de dades al web www.assessoriadelbages.cat